ADR 1.3 Farlig gods opplæring (e-learning)

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver. De skal også ha regelmessige oppdateringskurs.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres online og varer 3 timer.

Original price was: EUR129.00.Current price is: EUR69.00.

Den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei

Transport av farlig gods via vei reguleres av internasjonale standarder og er underlagt streng håndhevelse. Flertallet av europeiske nasjoner følger avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR). Mens ADR gir et omfattende rammeverk, vedtar enkelte land som følger ADR spesifikke sikkerhetsprotokoller gjennom sin nasjonale lovgivning.
ADR spiller den avgjørende rollen med å sikre at transporten av farlig gods over grensene ikke blir hindret, forutsatt at de transporterte varene, kjøretøyene og sjåførene overholder de fastsatte reglene. ADR ble innført i 1968 og styres av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). En betydelig del av ADR er de regelmessige oppdateringene, som skjer hvert andre år, og som inkorporerer fremskritt innen teknologi for å forbedre sikkerhetsstandardene for transport av farlig gods på vei.

Hvem passer kurset for?

Pakker, sender, laster, håndterer, transporterer, mottar eller losser du farlig gods på vei? ADR-bevissthetstrening er et juridisk krav for alle som er involvert i transport av farlig gods på vei. Ansatte som ikke er sjåfører og sjåfører under “ADR Load Limits” må være kjent med de generelle kravene til bestemmelsene for transport av farlig gods. Personell må trenes i farene og farene som farlig gods utgjør, til en grad som står i forhold til risikoen for skade eller eksponering som følge av en hendelse med slikt farlig gods.
Opplæringen skal gjøre personalet oppmerksom på trygg håndtering og nødprosedyrer. Opptegnelser om mottatt opplæring skal oppbevares av arbeidsgiveren og være tilgjengelige for arbeidstakeren eller kompetent myndighet ved forespørsel. Målet er å skape bevissthet om farene og risikoene for å forhindre ulykker. Bevissthet om dine ansvarsområder for farlig gods er et juridisk krav. Denne kursen er for personale på alle nivåer, direktør, leder, pakker, produksjonsdirektør, personalleder, leveringssjåfør, laboratorietekniker, veileder og lagerpersonell. Faktisk alle som på noen måte er involvert med farlig gods.
Den introduserer deg for reglene som styrer sikker transport av farlig gods via luft, vei og sjø, og er designet for alle, enten de er ledelse eller ansatte, som bør være oppmerksomme på dette emnet og ha forståelse for sine ansvarsområder. Det kan for eksempel være en del av en bedrifts innføringskurs.
Dette er et svært bredt krav som omfatter personell ansatt av veikjøretøyoperatøren eller avsenderen, som pakker, truckførere, lagerarbeidere som laster eller losser farlig gods, ansatte i spedisjons- eller skipsbyråkontorer, og sjåfører av ikke-ADR-kjøretøy.

 

Kursets innhold

Kurset omhandler transport av farlig gods på veg, kjørt som stykkgods (dvs emballert gods).
Temaene i kurset:

 • Alminnelig kjennskap
  • De generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods
 • Bedriftsinterne arbeidsoppgaver
  • De bestemmelsene om transport av farlig gods som er knyttet til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar
 • Sikkerhetsopplæring
  • Risikoen og farene knyttet til farlig gods, sikker håndtering, hva gjøres i en nødssituasjon

Kursbevis

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis. I ADR-regelverket er det krav til arbeidsgiver at de må oppbevare dokumentasjon på hva den enkelte har fått av opplæring gjennom hele ansettelsesperioden og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør (§ 5 Krav til virksomhet, Forskrift om landtransport av farlig gods).

Gode grunner til å ta kurset

Kunnskap en du tilegner deg gjennom kurset kan forhindre uhell og nestenuhell, som kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, i forbindelse med transport av farlig gods. Den kan forhindre at transporten blir stående på grunn av mangler i emballering, merking eller transportdokumenter som oppdages av politiet ved kontroll på veien eller ved en godsterminal. Du vil også lære hvordan du kan forhindre brudd på bestemmelsene og dermed straff og bøter hvis feil blir avdekket.
I dette kurset får du kunnskap om

 • hvordan det farlige godset skal klassifiseres, merkes og emballeres
 • hva et transportdokument skal inneholde
 • risikoer og farer som er forbundet med det farlige godset
 • hvordan det farlige godset kan håndteres sikkert
 • de forskjellige aktørenes plikter

Frequently asked questions


Contact us

Who needs ADR awareness training?

ADR Awareness training (as defined in ADR Section 1.3) is a legal requirement for all non-driving staff (and drivers below the “ADR Load Limits”) who have any involvement in allowing Dangerous Goods to be transported by road.

This course is for staff at all levels, director, manager, packer, production director, personnel manager, delivery driver, laboratory technician, supervisor, and warehouse staff. In fact anyone who in any way is involved with dangerous goods.

What is ADR awareness?

All staff (other than those in scope of ADR) who’s duties concern the carriage of Dangerous Goods whether directly or indirectly by Road, Sea, Rail or Air are required to receive training appropriate to their responsibilities.

How much does ADR general awareness cost?

from 69 euro. Order product here here

Is this course for tank drivers

No, not for tank drivers.

The course is for limited quantities only

Frequently asked questions

ADR Awareness training (as defined in ADR Section 1.3) is a legal requirement for all non-driving staff (and drivers below the “ADR Load Limits”) who have any involvement in allowing Dangerous Goods to be transported by road.

This course is for staff at all levels, director, manager, packer, production director, personnel manager, delivery driver, laboratory technician, supervisor, and warehouse staff. In fact anyone who in any way is involved with dangerous goods.

All staff (other than those in scope of ADR) who’s duties concern the carriage of Dangerous Goods whether directly or indirectly by Road, Sea, Rail or Air are required to receive training appropriate to their responsibilities.

from 69 euro. Order product here here

No, not for tank drivers. 

The course is for limited quantities only

Gain a comprehensive understanding of the most recent regulations governing the transportation of hazardous materials by sea, as per the guidelines outlined in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

The Department of Transportation (DOT) and the International Maritime Organization (IMO) mandate both initial and recurrent training every three years for individuals engaged in the transportation of hazardous materials by vessel.

1. Preparing hazardous materials for shipment via vessel
2. Classifying, packaging, marking, labeling, and placarding hazardous materials
3. Adhering to specific requirements for flammable substances
4. Identifying marine pollutants
5. Preparing necessary transport documents
6. Ensuring compliance with IMDG recordkeeping obligations
7. Adapting to the latest amendments in the IMDG Code that may impact your shipments of hazardous materials.

ADR Educations DOT HAZMAT GENERAL AWARENESS TRAINING: WHO SHOULD ENROLL?

Individuals engaged in the offering or transportation of hazardous materials are mandated to undergo training. This includes employees who:

1. Load, unload, or handle hazardous materials.
2. Work in Shipping & Receiving.
3. Open packages containing potentially hazardous materials.
4. Participate in the transportation of hazardous materials.
5. Hold responsibility for the safety or security of hazardous materials.

ARE YOU INVOLVED IN HANDLING HAZARDOUS MATERIALS?

Many employees, spanning various industries, may be unaware of the necessity for DOT general awareness hazmat certification, particularly if they are not directly responsible for the hazmat transportation process. If your role involves hazmat management in any capacity – whether storing materials, marking or labeling materials for shipment, loading or unloading materials, transporting materials, or opening materials – this fundamental training is essential. The course is also a requirement for individuals involved in the creation and repair of hazardous waste shipping containers.

IS YOUR JOB CONNECTED TO PREPARING HAZARDOUS MATERIALS FOR TRANSPORTATION?

To meet compliance with DOT hazmat transportation regulations, anyone involved in any stage of hazmat transportation, whether by air, ground, rail, or sea, must complete DOT hazmat general awareness training. This course addresses the initial of the three required areas of training, with the other two being function-specific training and safety and security training.

All roles involving the packing, labeling, marking, loading or unloading, transporting, or opening of hazardous materials necessitate DOT hazmat general awareness certification. Participants completing EDUWHERE’s course gain a solid foundation for working with hazmat, acquiring comprehensive knowledge of hazardous materials and the regulations governing their storage, management, and transportation.

DO YOU DEAL WITH THE SHIPPING OR RECEIVING OF HAZARDOUS MATERIALS IN YOUR DEPARTMENT?

If hazardous materials are part of your department’s incoming or outgoing activities, general awareness training is crucial for anyone involved in these processes. EDUWHERE’s course assists in identifying hazardous materials, understanding associated security protocols, familiarizing oneself with various hazard classes and packing groups, and more.

Upon completion of the hazmat general awareness course, participants receive a certificate, score sheet, and wallet card. However, it’s important to note that according to 49 CFR 172.704(d) of the Hazardous Materials Regulations, certification is not complete until additional worksite-specific training, as required by the employer, is undertaken. Employers should maintain detailed records of training activities for formal certification issuance.

INDUSTRIES REQUIRING DOT HAZARDOUS MATERIALS GENERAL AWARENESS TRAINING COURSES

The DOT’s Hazardous Materials Regulations (HMR) mandate DOT hazmat general awareness training for any employee involved in the shipping of hazardous materials at any stage. This encompasses professionals across industries where hazmat is packaged, marked, labeled, transported, or loaded/unloaded, as well as those creating or repairing hazardous material containers.

Due to the intricate nature of hazardous waste management involving various materials and procedures, general awareness hazmat training proves valuable. It provides an introduction to the extensive array of materials and underscores the level of care required in managing and regulating such materials.

While this training is foundational for all employees engaged in hazmat transportation, it does not offer exhaustive instruction on individual substances or procedures. It forms a critical component of hazmat information, and a complete hazmat education necessitates additional coursework by the individual.

Yes you will get a digital certifictae you can download, print or save. You can also order a ID plastic card you kan keep in your wallet.

No specific accreditation is required to provide ADR 1.3 training. As a result, anyone can offer training sessions on this Chapter of the ADR Agreement. Safety advisors can also provide these trainings

Unlike ADR trainings for Dangerous Goods Road Drivers, the training for Chapter §1.3 can be conducted remotely.

Shopping Cart
Select your currency