ADR 1.3 Verre goden opplæring (e-learning)

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver. De skal også ha regelmessige oppdateringskurs.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres online og varer 3 timer.

Oorspronkelijke prijs was: EUR129,00.De huidige prijs is: EUR69,00.

Het Europese overzicht van internatonaal transport van grote goden på vei

Transport av farlig gods via vei reguleres av internasjonale standardarder og er underlagt streng håndhevelse. Flertallet av europeiske nasjoner følger avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR). Mens ADR gir et omfattende rammeverk, vedtar enkelte land som følger ADR spesifikke sikkerhetsprotokoller gjennom sin nasjonale lovgivning.
ADR spiller den avgjørende rollen med å sikre at transporten av farlig gods over grensene ikke blir hindret, forutsatt at de transporterte varene, kjøretøyene og sjåførene overholder de fastsatte reglene. De ADR werd in 1968 geïntroduceerd en is ontwikkeld door De Forente Nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Een belangrijk punt van de ADR is de regelmatige uitwisseling van gegevens, die om de zoveel jaar plaatsvindt, en die meer vrijheid biedt in de technologie om de sikkerhetsstandaarden voor het vervoer van grote goden te verbeteren.

Hvem passer kurset for?

Pakker, verzender, laster, håndterer, transporterer, mottar eller losser du farlig gods på vei? ADR-bevissthetstrening er et juridisk krav for alle som er involvert i transport av farlig gods på vei. Ansatte som ikke er sjåfører og sjåfører under "ADR Load Limits" må være kjent med de generelle kravene til bestemmelsene for transport av farlig gods. Personell må trenes i farene og farene som farlig gods utgjør, til en grad som står i forhold til risikoen for skade eller eksponering som følge av en hendelse med slikt farlig gods.
Opplæringen skal gjøre personalet oppmerksom på trygg håndtering og nødprosedyrer. Opptegnelser om mottatt opplæring skal oppbevares av arbeidsgiveren og være tilgjengelige for arbeidstakeren eller kompetent myndighet ved forespørsel. Målet er å skape bevissthet om farene og risikoene for å forhindre ulykker. Bevissthet om dine ansvarsområder for farlig gods er et juridisk krav. Denne kursen er for personale på all nivåer, direktør, leder, pakker, produksjonsdirektør, personalleder, leveringssjåfør, laboratorietekniker, veileder og lagerpersonell. Faktisk alle som på noen måte er involvert med farlig gods.
Den introduserer deg for reglene som styrer sikker transport av farlig gods via luft, vei og sjø, og er designet for alle, enten de er ledelse eller ansatte, som bør være oppmerksomme på dette emnet og ha forståelse for sine ansvarsområder. Dit kan bijvoorbeeld een vertraging zijn van een bedrifts innføringskurs.
Dette er et svært bredt krav som omfatter personell ansatt av veikjøretøyoperatøren eller avsenderen, som pakker, truckførere, lagerarbeidere som laster eller losser farlig gods, ansatte i spedisjons- eller skipsbyråkontorer, og sjåfører av ikke-ADR-kjøretøy.

 

Kursets innhold

Kurset omhandler transport av farlig gods på veg, kjørt som stykkgods (dvs emballert gods).
Temaene i kurset:

 • Alminnelig kjennskap
  • De generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods
 • Bedriftsinterne arbeidsoppgaver
  • De bestemmelsene om transport av farlig gods som er knyttet til den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar
 • Sikkerhetsopplæring
  • Risikoen og farene knyttet til farlig gods, sikker håndtering, hva gjøres i en nødssituasjon

Kursbevis

Etter gjennomført kurs mottar du kursbevis. I ADR-regelverket er det krav til arbeidsgiver at de må oppbevare dokumentasjon på hva den enkelte har fått av opplæring gjennom hele ansettelsesperioden og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør (§ 5 Krav til virksomhet, Forskrift om landtransport av farlig gods).

Veel succes met je cursus

Kunnskap en du tilegner deg gjennom kurset kan forhindre uhell og nestenuhell, som kan ha konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, i forbindelse med transport av farlig gods. Den kan forhindre at transporten blir stående på grunn av mangler i emballering, merking eller transportdokumenter som oppdages av politiet ved kontroll på veien eller ved en godsterminal. Du vil også lære hvordan du kan forhindre brudd på bestemmelsene og dermed straff og bøter hvis feil blir avdekket.
In deze cursus krijgt u informatie over

 • hordan det farlige godset skal klassifiseres, merkes og emballeres
 • hva et transportdokument skal inneholde
 • risico's en risico's die samenvallen met het grote geheel
 • hvordan det farlige godset kan håndteres sikkert
 • de forskjellige aktørenes plikter

Veelgestelde vragen


Neem contact met ons op

Wie heeft er ADR-bewustzijnstraining nodig?

ADR-bewustzijnstraining (zoals gedefinieerd in sectie 1.3 van het ADR) is een wettelijke vereiste voor alle medewerkers die niet rijden (en chauffeurs onder de "ADR-beladingslimieten") en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het toestaan dat gevaarlijke goederen over de weg worden vervoerd.

Deze cursus is voor personeel op alle niveaus, directeur, manager, verpakker, productieleider, personeelsmanager, bezorger, laborant, supervisor en magazijnpersoneel. In feite iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met gevaarlijke goederen.

Wat is ADR-bewustzijn?

Alle medewerkers (met uitzondering van de medewerkers die onder het ADR vallen) wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, hetzij direct of indirect over de weg, over zee, per spoor of door de lucht, dienen training te krijgen die past bij hun verantwoordelijkheden.

Hoeveel kost het algemeen bewustzijn van ADR?

vanaf 69 euro. Bestel het product hier

Is deze cursus voor tankbestuurders

Nee, niet voor tankbestuurders.

De cursus is beperkt beschikbaar

Veelgestelde vragen

ADR-bewustzijnstraining (zoals gedefinieerd in sectie 1.3 van het ADR) is een wettelijke vereiste voor alle medewerkers die niet rijden (en chauffeurs onder de "ADR-beladingslimieten") en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het toestaan dat gevaarlijke goederen over de weg worden vervoerd.

Deze cursus is voor personeel op alle niveaus, directeur, manager, verpakker, productieleider, personeelsmanager, bezorger, laborant, supervisor en magazijnpersoneel. In feite iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met gevaarlijke goederen.

Alle medewerkers (met uitzondering van de medewerkers die onder het ADR vallen) wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, hetzij direct of indirect over de weg, over zee, per spoor of door de lucht, dienen training te krijgen die past bij hun verantwoordelijkheden.

vanaf 69 euro. Bestel het product hier

Nee, niet voor tankbestuurders. 

De cursus is beperkt beschikbaar

Een goed begrip krijgen van de meest recente regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, volgens de richtlijnen van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

Het Department of Transportation (DOT) en de International Maritime Organization (IMO) stellen elke drie jaar een initiële en een periodieke training verplicht voor personen die gevaarlijke stoffen per schip vervoeren.

1. Voorbereiden van gevaarlijke materialen voor vervoer per schip
2. Gevaarlijke materialen classificeren, verpakken, markeren, etiketteren en van grote etiketten voorzien
3. Het naleven van specifieke vereisten voor ontvlambare stoffen
4. Identificeren van zeeverontreinigende stoffen
5. Voorbereiden van de benodigde vervoersdocumenten
6. Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de IMDG-registratieverplichtingen
7. Aanpassen aan de laatste wijzigingen in de IMDG Code die van invloed kunnen zijn op uw transporten van gevaarlijke stoffen.

ADR opleidingen DOT HAZMAT ALGEMENE BEWUSTHEIDSOPLEIDING: WIE DIENT IN TE SCHRIJVEN?

Personen die betrokken zijn bij het aanbieden of vervoeren van gevaarlijke materialen zijn verplicht om training te volgen. Hieronder vallen werknemers die:

1. Laden, lossen of omgaan met gevaarlijke materialen.
2. Werken bij verzending en ontvangst.
3. Pakketten openen die mogelijk gevaarlijke materialen bevatten.
4. Deelnemen aan het vervoer van gevaarlijke materialen.
5. Verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid of beveiliging van gevaarlijke materialen.

WERKT U MET GEVAARLIJKE STOFFEN?

Veel werknemers in verschillende bedrijfstakken zijn zich mogelijk niet bewust van de noodzaak van een DOT-certificering voor algemeen bewustzijn bij gevaarlijke stoffen, vooral als ze niet direct verantwoordelijk zijn voor het transport van gevaarlijke stoffen. Als u in welke hoedanigheid dan ook betrokken bent bij het beheer van gevaarlijke stoffen - of het nu gaat om het opslaan van materialen, het markeren of labelen van materialen voor verzending, het laden of lossen van materialen, het vervoeren van materialen of het openen van materialen - dan is deze fundamentele training essentieel. De cursus is ook een vereiste voor personen die betrokken zijn bij het maken en repareren van transportcontainers voor gevaarlijk afval.

HOUDT UW FUNCTIE VERBAND MET HET TRANSPORTKLAAR MAKEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Om te voldoen aan de DOT-voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet iedereen die betrokken is bij enig stadium van het vervoer van gevaarlijke stoffen, of dat nu door de lucht, over de grond, per spoor of over zee is, een algemene DOT hazmat bewustwordingstraining volgen. Deze cursus is de eerste van de drie verplichte trainingsgebieden, de andere twee zijn functiespecifieke training en veiligheids- en beveiligingstraining.

Alle functies waarbij het gaat om het verpakken, labelen, markeren, laden of lossen, transporteren of openen van gevaarlijke stoffen vereisen een DOT Hazmat General Awareness-certificaat. Deelnemers die de EDUWHERE-cursus afronden, krijgen een solide basis voor het werken met gevaarlijke stoffen en verwerven uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen en de regelgeving die van toepassing is op de opslag, het beheer en het transport ervan.

HEBT U OP UW AFDELING TE MAKEN MET HET VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN?

Als gevaarlijke materialen deel uitmaken van de inkomende of uitgaande activiteiten van uw afdeling, is een algemene bewustwordingstraining van cruciaal belang voor iedereen die bij deze processen betrokken is. De cursus van EDUWHERE helpt bij het identificeren van gevaarlijke materialen, het begrijpen van de bijbehorende veiligheidsprotocollen, het vertrouwd raken met verschillende gevarenklassen en verpakkingsgroepen en nog veel meer.

Na afloop van de Hazmat General Awareness-cursus ontvangen de deelnemers een certificaat, een scoreblad en een portefeuillekaart. Het is echter belangrijk om op te merken dat volgens 49 CFR 172.704(d) van de Hazardous Materials Regulations, de certificering niet compleet is totdat aanvullende bedrijfsspecifieke training, zoals vereist door de werkgever, is gevolgd. Werkgevers moeten gedetailleerde trainingsgegevens bijhouden voor de formele afgifte van certificaten.

INDUSTRIEËN DIE DOT-OPLEIDINGEN ALGEMEEN BEWUSTZIJN GEVAARLIJKE MATERIALEN VEREISEN

De Hazardous Materials Regulations (HMR) van de DOT verplichten een algemene DOT Hazmat bewustwordingstraining voor elke werknemer die betrokken is bij het transport van gevaarlijke materialen in elk stadium. Dit geldt voor professionals in bedrijfstakken waar gevaarlijke stoffen worden verpakt, gemarkeerd, gelabeld, vervoerd of geladen/gelost, maar ook voor degenen die containers met gevaarlijke stoffen maken of repareren.

Vanwege de ingewikkelde aard van het beheer van gevaarlijk afval met verschillende materialen en procedures, is een algemene hazmatraining waardevol. Het biedt een inleiding tot de uitgebreide reeks materialen en benadrukt de mate van zorg die vereist is bij het beheren en reguleren van dergelijke materialen.

Hoewel deze training van fundamenteel belang is voor alle werknemers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, biedt deze geen uitputtende instructie over afzonderlijke stoffen of procedures. Het vormt een cruciaal onderdeel van de Hazmat-informatie en voor een volledige Hazmat-opleiding moet de persoon zelf aanvullende cursussen volgen.

Ja, je krijgt een digitaal certificaat dat je kunt downloaden, afdrukken of opslaan. Je kunt ook een plastic ID-kaart bestellen die je in je portemonnee kunt bewaren.

Er is geen specifieke accreditatie vereist om ADR 1.3-training te geven. Daarom kan iedereen trainingen aanbieden over dit hoofdstuk van de ADR-overeenkomst. Veiligheidsadviseurs kunnen deze trainingen ook geven

In tegenstelling tot ADR-trainingen voor vrachtwagenchauffeurs voor gevaarlijke goederen, kan de training voor hoofdstuk §1.3 op afstand worden gegeven.

Winkelwagen
Selecteer je valuta